Tổng đài Siemens
Cung cấp lắp đặt tổng đài siemens: Tổng đài siemens hipath 1120, tổng đài siemens hipath 1150, tổng đài siemens hipath 1190, tổng đài siemens hipath 3800, tổng đài siemens hipath 4000
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 Giá: 9,500,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 Giá: 4,870,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190 Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190 Giá: 18,800,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1120 (4 đường vào ra 12 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1120 (4 đường vào ra 12 máy lẻ) Giá: 7,680,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1120 (6 đường vào ra 16 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1120 (6 đường vào ra 16 máy lẻ) Giá: 99,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1150 (4 đường vào bưu điện ra 20 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1150 (4 đường vào bưu điện ra 20 máy lẻ) Giá: 12,400,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1150 (6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1150 (6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ) Giá: 15,200,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1150 (8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1150 (8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ) Giá: 18,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1150 (10 đường vào bưu điện ra 50 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1150 (10 đường vào bưu điện ra 50 máy lẻ) Giá: 20,900,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1190 (8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1190 (8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ) Giá: 35,700,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài siemens hipath 1190 (16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ) Tổng đài siemens hipath 1190 (16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ) Giá: 39,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng số sản phẩm: 11 Số lượng hiển thị trên trang