Tin tức - Sự kiện

Tài liệu hướng dẫn lập trình tổng đài LG Nortel LDK-1248, LDK100,300,600 bằng bàn lập trình, bàn Key

Cập nhật lúc 19/05/2011 9:35 PM

Tài liệu hướng dẫn lập trình tổng đài LG Nortel LDK-1248, LDK100,300,600 bằng bàn lập trình, bàn Key

 

7.0        Më ®Çu

 

¨       Tæng ®µi LDK lu«n mÆc ®Þnh ATD (m¸y trùc tæng ®µi, PO) lµ m¸y 101(station port # 01) vµ m¸y lËp tr×nh lµ 100(station port # 00) sö dông lo¹i LKD-30DS “digital key telephone” ®Ó lËp tr×nh. Kh«ng lËp tr×nh ®­îc b»ng c¸c lo¹i m¸y ®iÖn tho¹i sè kh¸c. Chóng cã mét sè phÝm chøc n¨ng sau ®©y:

[SPEED]  vµ ‘*’            : dïng ®Ó xo¸ toµn bé ®o¹n d÷ liÖu ®ang nhËp vµo

[REDIAL]         : dïng ®Ó xo¸ 1 ký tù

[CONF]                        : dïng ®Ó quay l¹i

[HOLD/SAVE] : dïng ®Ó l­u vµ tho¸t

[Flex button]   : dïng ®Ó chän chøc n¨ng (ký hiÖu tõ : F01 ~ F30 cßn gäi lµ c¸c phÝm nhí)

[volume]       : dïng ®Ó di chuyÓn lªn hoÆc xuèng

¨       Vµo chÕ ®é lËp tr×nh cho hÖ thèng (Admin Programming)

1. [MON]

2. [TRANS/PGM] + *#

3. Vµo password nÕu cã cµi ®Æt (mÆc ®Þnh lµ kh«ng)

4. [TRANS/PGM] + m· lËp tr×nh (3 sè) + vµo c¸c tham sè  (xem b¶ng c¸c m· lËp tr×nh)

5. [HOLD/SAVE]

 

¨       HÖ thèng LDK tù ®éng nhËn cÊu h×nh phÇn cøng khi chóng ta cµi ®Æt c¸c b¶ng m¹ch (PCB) vµo trong c¸c KSU vµ bËt nguån. Nã tù ®éng nhËn d¹ng c¸c b¶ng m¹ch vµ cËp nhËt d÷ liÖu vÒ MPB, chó ý ph¶i bËt nguån nu«i (battery CMOS) cho MPB tr­íc khi cµi ®Æt vµo KSU1, sau khi d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt xong th× ta bËt SW8 cña DipSwitch 2 trªn MPB vÒ OFF ®Ó b¶o vÖ d÷ liÖu.

¨       PhÇn mÒm cña hÖ thèng sÏ tù ®éng nhËn d¹ng, ®iÒu khiÓn vµ ®¸nh sè cho toµn bé hÖ thèng còng nh­ c¸c m· dÞch vô hÖ thèng. Ng­êi sö dông chØ cÇn thùc hiÖn mét sè thao t¸c c¬ b¶n sau ®©y:

 

7.1        G¸n B¶NG M¹CH cho hÖ thèng

 

Thñ tôc lËp tr×nh nµy cho phÐp ng­êi lËp tr×nh cµi ®Æt thªm card míi cho hÖ thèng mµ kh«ng lµm mÊt cÊu h×nh hiÖn t¹i.

Tªn card

CODE

Tªn Card

CODE

Tªn Card

CODE

DTIB12

11

DSIB

18

DCOB

40

DTIB24

12

VMIB

61

VOIB

41

SLIB6

13

LCOB4

33

CLCOB8

45

SLIB12

14

LCOB8

34

CLCOB4

49

WTIB

15

EMIB

38

EMIB8

47

PRIB

31

NBRIB(8)

43

STIB

51

BRIB

32

NBRIB(4)

44

NPRIB

42

 

VÝ dô: G¸n thªm card SLIB-12(thuª bao th­êng 12 cæng) vµo khe(slot) sè 06  trong tæng ®µi:

¨       PGM 101      Slot No + F1 + CODE + HOLD/SAVE

¨       PGM 101      06 + F1 + 14 + HOLD/SAVE

 

7.2        G¸n IP cho hÖ thèng

 

Thñ tôc lËp tr×nh nµy kh«ng quan träng ban cã thÓ bá qua nÕu tæng ®µi cña b¹n kÕt nèi víi LAN cho viÖc b¶o d­ìng tõ xa, còng nh­ gäi VoIP networking.

VÝ dô: C«ng ty VKX cÊp 1 cæng LAN cho tæng ®µi cã c¸c th«ng tin nh­ sau:

           IP address:         192.1.0.230

           Subnet mask:     255.255.255.0

¨       PGM 108      F1 + VKX.CO          + HOLD/SAVE

F2 + 192.1.0.230     + HOLD/SAVE

F5 + 255.255.255.0 + HOLD/SAVE

 

7.3        t¹o nhãm trung kÕ gäi ra

 

Tæng ®µi LDK lu«n mÆc ®Þnh toµn bé c¸c cæng trung kÕ cña nã lµ nhãm1, chóng ta ph¶i t¸ch ra theo nhu

cÇu sö dông. LDK-100 cã max 24 nhãm trung kÕ, LDK-300 cã max 72 nhãm trung kÕ.

VÝ dô: Tæng ®µi dïng 1 card LCOB8 cã 8 cæng trung kÕ Co line

Nhãm 1: tõ  CO1 ~ CO4, Nhãm 2: tõ  CO5 ~ CO6

C¸c cæng CO cßn l¹i kh«ng dïng

Chó ý tæng ®µi LDK-100 dïng 2 sè ®Ó ®¸nh sè cæng cho trung kÕ (01 ~ 40)

¨       PGM 141      01 + 04 + F1 + 01 + HOLD/SAVE

05 + 06 + F1 + 02 + HOLD/SAVE

07 + 08 + F1 + 00 + HOLD/SAVE

Chó ý tæng ®µi LDK-300 dïng 3 sè ®Ó ®¸nh sè cæng cho trung kÕ (001 ~ 200)

¨       PGM 141      001 + 004 + F1 + 01 + HOLD/SAVE

005 + 006 + F1 + 02 + HOLD/SAVE

007 + 008 + F1 + 00 + HOLD/SAVE

 

7.4        nhËn chu«ng tõ trung kÕ c/o line

 

Tæng ®µi mÆc ®Þnh m¸y ATD 101 nhËn chu«ng cho tÊt c¶ c¸c cæng trung kÕ gäi vµo, chóng ta cã thÓ g¸n

thªm mét sè m¸y cïng mét lóc nhËn chu«ng víi ATD nh­  sau:

VÝ dô: Nhãm 1: tõ  CO1 ~ CO4 g¸n cho m¸y 101~105

Nhãm 2: tõ  CO5 ~ CO6 g¸n cho m¸y 111

¨       PGM 144      001 + 004 + F1/F2/F3/F4 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night/Weekly/Ondemand)

Dial Type: 1 + 101 + 105 + HOLD/SAVE

005 + 006 + F1/F2/F3/F4 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night/Weekly/Ondemand)

Dial Type: 1 + 111 + 111 + HOLD/SAVE

 

7.5        g¸n disa cho trung kÕ c/o line

 

Chøc n¨ng DISA chØ ®­îc g¸n khi cã nhu cÇu gäi vµo trùc tiÕp b»ng Tone mêi quay sè hoÆc qua h­íng

dÉn b»ng Voice Guide Mesage khi ®ã b¾t buéc ph¶i cã card AAIB/VIMB2 trong tæng ®µi. Khi chøc n¨ng

DISA ®­îc g¸n th× chøc n¨ng "NhËn chu«ng tõ trung kÕ (7.4)" sÏ kh«ng cßn t¸c dông n÷a.

VÝ dô: Nhãm 1: tõ  CO1 ~ CO4 g¸n DISA kh«ng cã Voice Guide

Nhãm 2: tõ  CO5 ~ CO6 g¸n DISA cã Voice Guide h­ãng dÉn gäi vµo

¨       PGM 140      001 + 004 + F2 + F1/F2/F3 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night/Weekly)

Disa Att: F1 -> (1:ON / 0:OFF) + 1 + HOLD/SAVE

        F2 -> (VMIB MSG: 00~70) + 00 + HOLD/SAVE ->kh«ng b¶n tin

005 + 006 + F2 + F1/F2/F3 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night/Weekly)

Disa Att: F1 -> (1:ON / 0:OFF) + 1 + HOLD/SAVE

        F2 -> (VMIB MSG: 00~70) + XX + HOLD/SAVE ->b¶n tin t­¬ng øng

 

Kho¸ trung kÕ DISA khi gäi ra ph¶i cã Password, ®iÒu nµy rÊt quan träng kh«ng bao giê ®­îc phÐp quªn khi cµi chøc n¨ng DISA cho trung kÕ Co line. Tr¸nh hiÖn t­îng tr¶ tiÒn c­íc Co line sau nµy.

¨       PGM 141      001 + 004 + F3 -> (1:ON / 0:OFF) + 1 + HOLD/SAVE

005 + 006 + F3 -> (1:ON / 0:OFF) + 1 + HOLD/SAVE

¨       PGM 166      F1 + 7 + HOLD/SAVE

F2 + 7 + HOLD/SAVE

 

 

 

7.6        G¸n CLIP cho Trung kÕ c/o line

 

T«ng ®µi LDK cã 2 lo¹i trung kÕ C/O line cã chøc n¨ng Caller ID lµ CLCOB4/CLCOB8, cµi ®Æt nh­  trung

kÕ C/O line th­êng LCOB4/LCOB8, chØ thªm mét sè lÖnh sau.

¨       PGM 185      F1 -> (1:ON / 0:OFF)  + 1 + HOLD/SAVE            ->sö dông CIDU

F2 -> (1:Name / 0:Tel) + 0 + HOLD/SAVE        ->hiÓn thÞ sè chñ gäi

F4 + 001~004/001~008 + HOLD/SAVE            ->g¸n CLIP cho cæng trung kÕ

 

7.7        Cµi ®ÆT trung kÕ sè (r2dcob)

 

Card trung kÕ R2DCOB ®· ®­îc tÝch hîp s½n RMFC ë bªn trong, cung cÊp 1 luång E1 kÕt nèi ra bªn

ngoµi b»ng cæng RJ45 lo¹i 120 Ohm. Tèi ®a 3 card R2DCOB ®­îc l¾p ®Æt trong hÖ thèng LDK.

¨       PGM 140      01~30 + F1 + 5 + HOLD/SAVE               ->lo¹i trung kÕ sè DID

¨       PGM 186      F11 -> (1:ON / 0:OFF) + 1 + HOLD/SAVE            ->hiÓn thÞ sè chñ gäi

¨       PGM 187      01~15/16~30                 ->d¶i kªnh trung kÕ OUT/IN(th«ng th­êng 15 kªnh)

F1 + 2 + HOLD/SAVE            ->kªnh IN (phô thuéc vµo tæng ®µi Host)

F2 + 2 + HOLD/SAVE            ->kªnh OUT (phô thuéc vµo tæng ®µi Host)

F4 + 0 + HOLD/SAVE            ->goÞ hai chiÒu

 

 
 
 

 

 

 

 

 


7.8        Cµi ®ÆT trung kÕ VOIP (networking)

 

Card trung kÕ VoIB cã tèi ®a 8 kªnh kÕt nèi ra ngoµi qua 1 cæng RJ45 tèc ®é 10Tbase,®Êu th¼ng víi HUB

vµ ®Êu chÐo víi ROUTER. Tèi ®a 3 card trung kÕ VoIB ®­îc l¾p ®Æt trong hÖ thèng LDK.

 
 
 

 

 

 

 


    

192.168.23.10       192.168.23.20                                                     192.168.23.11              192.168.23.21

Yªu cÇu tèi thiÓu:

  • VoIB cards trong mçi hÖ thèng
  • IP Networking Lockkey cho mçi hÖ thèng (phÇn mÒm cña LG)
  • HUB vµ ®Þa chØ IP cho kÕt nèi m¹ng

Yªu cÇu thªm: LANU cho MPB (LDK-100) vµ PC cho BLF Manager

LËp tr×nh cho 2 hÖ thèng:

  • Station Range:

¨       System A: PGM 105 + SPEED + HOLD + ‘100’ + ‘199’ + HOLD

¨       System B: PGM 105 + SPEED + HOLD + ‘200’ + ‘299’ + HOLD

  • MPB IP Address

¨       System A: PGM 108 + F2 + ‘192.168.23.10’ + HOLD       ->®Þa chØ IP

¨       System B: PGM 108 + F2 + ‘192.168.23.11’ + HOLD

  • VOIB IP Address:

¨       System A: PGM  340 + ‘VoIB Slot’ + F1 + ‘192.168.23.20’ + HOLD ->®Þa chØ IP

¨       System A: PGM  340 + ‘VoIB Slot’ + F2 + ‘192.168.23.15’ + HOLD ->®Þa chØ Gate way

¨       System B: PGM  340 + ‘VoIB Slot’ + F1 + ‘192.168.23.21’ + HOLD

¨       System B: PGM  340 + ‘VoIB Slot’ + F2 + ‘192.168.23.15’ + HOLD

  • CO line type:

System A & B:

PGM

RANGE

Flex

Item

Value

140

XX ~ YY

F1

CO service type

DID/MSN(3)

143

XX ~ YY

F4

DID conversion type

1

 

  • Networking Table:

System A:

PGM

RANGE

Flex

Item

Value

322

XX ~ YY

F1

Net CO group

01

F4

Net CO type

NET(1)

 

PGM

BIN

Flex

Item

Value

324

00

F1

System usage

NET(0)

F2

Number planing code

1#***

F3

Numner of CO group

00

F4

VoIP called party information 1/2/3/4

0.0.0.0

01

F1

System usage

NET(0)

F2

Number planing code

2**

F3

Numner of CO group

01

F4

VoIP CPN information 1/2/3/4

192.168.23.21(system B)

 

System b:

PGM

RANGE

Flex

Item

Value

322

XX ~ YY

F1

Net CO group

02

F4

Net CO type

NET(1)

 

PGM

BIN

Flex

Item

Value

324

00

F1

System usage

NET(0)

F2

Number planing code

2#***

F3

Numner of CO group

00

F4

VoIP called party information 1/2/3/4

0.0.0.0

01

F1

System usage

NET(0)

F2

Number planing code

1**

F3

Numner of CO group

02

F4

VoIP CPN information 1/2/3/4

192.168.23.20(system A)

 

7.9        g¸n líp gäi cho thuª bao

 

Tæng ®µi LDK mÆc ®Þnh toµn bé c¸c thuª bao cña nã lµ líp1 (COS1:kh«ng cÊm gäi). Cã 7 líp gäi ®­îc

ph©n chia vµ qu¶n lý b»ng c¸c b¶ng giíi h¹n gäi trong hÖ thèng nh­ sau: (Xem thªm môc 7.17)

 

Líp gäi

B¶ng A

B¶ngB

B¶ng A+B

Canned Toll

Ghi chó

COS1

 

 

 

 

kh«ng cÊm gäi

COS2

X

 

 

 

cÊm gäi ë b¶ng A

COS3

 

X

 

 

cÊm gäi ë b¶ng B

COS4

 

 

X

 

cÊm gäi ë b¶ng A vµ B

COS5

X

X

X

X

cÊm gäi ®Çu 0

COS6

X

X

X

X

cÊm gäi ®Çu 0 vµ d­íi 8 sè

COS7

X

X

X

X

chØ gäi néi bé

VÝ dô: G¸n cho tõ thuª bao 100 ®Õn 150 ë líp 3 (COS3)

G¸n cho thuª bao 215 ë líp 2 (COS2) vµ tõ thuª bao 151 ®Õn 200 ë líp 7 (COS7)

¨       PGM 116      100 + 150 + F1/F2 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night)

Station COS1~COS7: 3 + HOLD/SAVE

¨       PGM 116      215 + 215 + F1/F2 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night)

Station COS1~COS7: 2 + HOLD/SAVE

¨       PGM 116      151 + 200 + F1/F2 (T­¬ng øng chÕ ®é:Day/Night)

Station COS1~COS7: 7 + HOLD/SAVE

 

7.10      g¸n nhãm trung kÕ gäi ra cho thuª bao

 

Tæng ®µi mÆc ®Þnh toµn bé c¸c thuª bao cña nã ®Òu ®­îc phÐp gäi ra trung kÕ nhãm 1. Chóng ta cÇn h¹n

chÕ cho c¸c thuª bao gäi ra tõng nhãm trung kÕ Co line theo møc ®é ­u tiªn vµ nhu cÇu kh¸c nhau.

VÝ dô: G¸n cho tõ thuª bao 100 ®Õn 150 ®­îc gäi ra trung kÕ nhãm1

G¸n cho thuª bao 215 ®­îc gäi ra trung kÕ c¶ nhãm 1 vµ 2

¨       PGM 117      100 + 150 + F1/F2/F3 (T­¬ng øng d¶i nhãm:01~24/25~48/49~72)

Co Line Group: F1 + HOLD/SAVE ->®Ìn s¸ng lµ chän,®Ìn t¾t lµ xo¸

¨       PGM 117      215 + 215 + F1/F2/F3 (T­¬ng øng d¶i nhãm:01~24/25~48/49~72)

Co Line Group: F1 + F2 + HOLD/SAVE ->®Ìn s¸ng lµ chän,®Ìn t¾t lµ xo¸

 

7.11      t¹o nhãm thuª bao

 

Tæng ®µi LDK cã 7 lo¹i nhãm thuª bao vµ g¸n m· cho c¸c Sè nhãm. Trong thùc tÕ chóng ta hay sö dông

c¸c lo¹i nhãm sau (Circular, Terminal, Ring) cô thÓ nh­ sau:

 

Tæng ®µi

LDK-300

LDK-100

Tæng nhãm thuª bao

Sè nhãm

M· nhãm

Sè nhãm

M· nhãm

48

620~667

15

620~634

Sè thuª bao trong 1 nhãm

64

32

C¸c lo¹i nhãm thuª bao trong tæng ®µi

Lo¹i

Lo¹i

Not Assign

0

Not Assign

0

Circular

1

Circular

1

Terminal

2

Terminal

2

UDC

3

UDC

3

Ring

4

Ring

4

VM

5

VM

5

Pick up

6

Pick up

6

Network

7

Network

7

 

VÝ dô1: G¸n cho thuª bao 200,103,205 vµo nhãm ®Çu tiªn (620) lµ lo¹i Circular

¨       PGM 190      M· nhãm (620~634/620~667) -> chän 620

Lo¹i nhãm:    F1 + 1 (Lo¹i nhãm:0~7) + HOLD/SAVE

Pickup:                    F2 + 1 (1:ON/ 0:OFF)    + HOLD/SAVE

G¸n thuª bao:            F3 + F1 + 200 + F2 + 103 + F3 + 205 + HOLD/SAVE

VÝ dô2: Xem/xo¸ thuª bao 205 ra khái nhãm ®Çu tiªn (620)

¨       PGM 190      M· nhãm (620~634/620~667) -> chän 620

Xem:            F3 (200,103,205,...,...) + VOLUME

                                    Xo¸:     F3 (200,103,205,...,...) + F3(vÞ trÝ xo¸) + SPEED + HOLD/SAVE

 

 

 

 

7.12      g¸n phÝm nhí cho thuª bao sè

 

Chøc n¨ng:

 Chøc n¨ng

Chøc n¨ng

Chøc n¨ng

Ng­êi dïng

01

Nhãm trung kÕ

03

Nhãm thuª bao

11

Cæng trung kÕ

02

Sè thuª bao

05

Kh«ng chøc n¨ng

00

 

VÝ dô1: G¸n/xo¸ phÝm sè 8 cña thuª bao 100~150 gäi ra trung kÕ nhãm 15

¨       PGM 115      100 + 150 + 1/2 (Chän d¶i phÝm nhí t­¬ng øng: 1~24/25~48)

Chän phÝm: F8 + 03 + 15 + HOLD/SAVE -> g¸n phÝm nhí

¨       PGM 115      100 + 150 + 1/2 (Chän d¶i phÝm nhí t­¬ng øng: 1~24/25~48)

Chän phÝm: F8 + SPEED + HOLD/SAVE -> xo¸ phÝm nhí

 

7.13      t¹o/xo¸ thuª bao

 

Chøc n¨ng nµy cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ xem, xo¸ thay ®æi sè thuª bao theo yªu cÇu. L­u ý tæng

®µi LDK ®· ®¸nh sè s½n cho toµn bé cæng thuª bao cña nã, nªn khi ®æi sè míi th× kh«ng ®­îc phÐp trïng

¨       PGM 105      VOLUME (100,101,102,103)                   ->Xem lÇn l­ît theo cæng

SPEED + HOLD/SAVE                                  ->Xo¸ tÊt c¶

F1/F2/F3/F4 + SPEED + HOLD/SAVE            ->Xo¸ cæng t­ëng øng

¨       PGM 105      VOLUME (100,101,102,103)                   ->Xem lÇn l­ît theo cæng

F3 + 400 + HOLD/SAVE                                ->§æi sè 102 thµnh 400

 

7.14      thêi gian hÖ thèng

 

C¸c mode hiÓn thÞ thêi gian cho hÖ thèng

¨       PGM 169      F1 + 1/0 + HOLD/SAVE -> Time display mode: 12H/24H

F2 + 1/0 + HOLD/SAVE -> Date display mode: MMDD/DDMM

F3 +  0   + HOLD/SAVE -> Language display mode: 0 (English)

Cµi ®Æt thêi gian cho hÖ thèng

¨       PGM 178      F1 + HHMM + HOLD/SAVE -> System time setting

F2 + MMDDYY + HOLD/SAVE -> System date setting

 

7.15      tÝnh c­íc hÖ thèng

 

Tæng ®µi LDK cã 2 mode tÝnh c­íc cho hÖ thèng cÇn l­u ý ®Ó lùa chän cho phï hîp víi nhu cÇu sö dông,

kÕt nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi qua giao diÖn RS-232: 12900 N 8

- Online mode: ph¶i cã thiÕt bÞ ngo¹i vi lu«n s½n sµng, nÕu kh«ng sÏ mÊt c­íc

- Offline mode: khi cÇn thu c­íc míi nèi thiÕt bÞ ngo¹i vi. Tæng ®µi chØ l­u ®­îc 1 sè tèi ®a kho¶ng 2000 víi LDK-100 vµ 5000 víi LDK-300 c¸c cuéc gäi, l­u ý tr¸nh ®Ó trµn bé nhí.

¨       PGM 177      F1 + 1/0 + HOLD/SAVE -> Offline mode ON/OFF

F2 + 1/0 + HOLD/SAVE -> Online mode ON/OFF

- §Æt thêi gian khëi ®iÓm tÝnh c­íc chØ ¸p dông khi tÝnh c­íc Online (kh«ng cã xung ®¶o cùc, hoÆc card trung kÕ kh«ng hç trî nhËn biÕt xung ®¶o cùc)

¨       PGM 177      F12 + XX + HOLD/SAVE -> Thêi gian ®¬n vÞ gi©y

 

7.16      thêi gian quay sè (SLT-DTMF)

 

Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó thu c¸c sè quay tõ thuª bao th­êng SLT, khi quay sè kh«ng liªn tôc, bÞ trÔ, chËm

vµ ng¾t qu·ng. Tæng ®µi cho phÐp ®Æt kho¶ng thêi gian trÔ (0~20s) gi÷a c¸c sè quay, mÆc ®Þnh lµ 0 gi©y

¨       PGM 181      F13 +  05 + HOLD/SAVE -> SLT DTMF release timer: 05 gi©y

 

7.17      b¶ng giíi h¹n gäi hÖ thèng

 

Chóc n¨ng nµy cho phÐp ng­êi sö dông thiÕt lËp ®­îc c¸c líp giíi h¹n gäi cho toµn bé thuª bao cña tæng

®µi nh­: cÊm gäi quèc tÕ, di déng, liªn tØnh, néi tØnh ,...... (Xem thªm môc 7.9)

¨       PGM 224      F1 + (01~30) + M· + HOLD/SAVE -> B¶ng A cho phÐp quay ra

F2 + (01~30) + M· + HOLD/SAVE -> B¶ng A cÊm quay ra

F3 + (01~30) + M· + HOLD/SAVE -> B¶ng B cho phÐp quay ra

F4 + (01~30) + M· + HOLD/SAVE -> B¶ng B cÊm quay ra

¨       PGM 225      F1 + (01~20) + M· + HOLD/SAVE -> B¶ng Canned Toll cho phÐp quay

F2 + (01~20) + M· + HOLD/SAVE -> B¶ng Canned Toll cÊm quay

VÝ dô: B¶ng A cho phÐp gäi di ®éng nh­ng cÊm liªn tØnh

¨       PGM 224      F1 + 01 + 09 + HOLD/SAVE -> Cho phÐp goi di ®éng: 09x

F2 + 01 +  0  + HOLD/SAVE -> CÊm goi liªn tØnh: 0x

 

7.18      b¶ng m· kho¸ gäi t¹i thuª bao

 

Chóc n¨ng nµy cho phÐp t¹i mçi thuª bao cã thÓ kiÓm so¸t cuéc gäi cña m×nh th«ng qua m· kho¸ riªng

biÖt. Khi cÇn gäi th× më hoÆc gäi th«ng qua m· kho¸ (T­îng tù Acount Code cña lo¹i Tæng ®µi kh¸c).

¨       PGM 227      001~100/001~300 -> Chän cæng thuª bao t­¬ng øng LDK-100/300

(12345) + HOLD/SAVE -> Vµo Password

SPEED      + HOLD/SAVE     -> Xo¸ Password

VÝ dô: G¸n m· khãa cho thuª bao 100 cã m· lµ 12345

¨       PGM 227      001 + 12345 + HOLD/SAVE -> Cæng cña thuª bao 100 lµ cæng ®Çu tiªn 001

 

7.19      thêi gian chÕ ®é lµm viÖc hÖ thèng

 

·         Cã tæng céng 15 b¶ng thiÕt lËp chÕ ®é lÞch lµm viÖc cho tæng ®µi, chóng ta cã thÓ chän bÊt kú b¶ng nµo ®Ó cµi ®Æt thêi gian lµm viÖc cho hÖ thèng.Trong mçi b¶ng cã chóng ta cã thÓ thiÕt lËp thêi gian cho tõngngµy trong tuÇn (t­¬ng øng: 1~7) theo c¸c chÕ ®é: Giê lµm viÖc (Day start time), Giê nghØ (Night start Time), Ngµy nghØ (Weekend start time).

·         ViÖc thiÕt lËp chÕ ®é lÞch lµm viÖc hÖ thèng sÏ liªn quan ®Õn chÕ ®é Trùc tæng ®µi cña bµn ®iÖn tho¹i viªn ATD vµ m¸y trùc b¶o vÖ ban ®ªm sau nµy "NhËn chu«ng tõ trung kÕ (7.4)".

¨       PGM 233      00~15   -> Chän b¶ng t­¬ng øng

F1~F7           -> Chän ngµy trong tuÇn

F1/F2/F3 + HHMM + HOLD/SAVE -> Chän chÕ ®é vµ thêi gian

·         VÝ dô: C«ng ty Lµm viÖc tõ thø 2~6 hµng tuÇn, tõ 8h~17h, thø 7 vµ chñ nhËt nghØ

¨       PGM 233      01         -> Chän b¶ng t­¬ng øng 01

F1~F5           -> Chän ngµy trong tuÇn: 2~6

F1 + 0800 + HOLD/SAVE -> Thêi gian b¸t ®Çu: 8h

F2 + 1700 + HOLD/SAVE -> Thêi gian kÕt thóc: 17h

¨       PGM 233      01         -> Chän b¶ng t­¬ng øng 01

F6~F7           -> Chän ngµy trong tuÇn: 7 vµ chñ nhËt

F3 + 0000 + HOLD/SAVE -> Thêi gian b¸t ®Çu nghØ: 0h

 

7.20      nh¹c chê chuyÓn m¸y

 

·         Chóc n¨ng nµy cung cÊp cho ng­êi gäi b¶n nh¹c khi chê chuyÓn m¸y tõ trung kÕ vµo hoÆc chuyÓn m¸y néi bé qua nhiÒu h×nh thøc nh¹c chê: néi bé, bªn ngoµi, bé nhí cña AAIB/VMIB2

·         Nh¹c chê khi chuyÓn m¸y tõ trung kÕ

¨       PGM 142      F6 + 0/1/4/5 + HOLD/SAVE -> Chän cæng thuª bao t­¬ng øng

0: Not Assign -> kh«ng cµi ®Æt

1: Int Music   -> nh¹c néi bé mÆc ®Þnh cña hÖ thèng

4: Ext Music  -> nh¹c tõ bªn ngoµi th«ng qua MOH cña MPB

5: VMIB Music          -> nh¹c ®­îc ghi trong bé nhí cña AAIB/VMIB2

8: SLT MOH  -> nh¹c tõ bªn ngoµi th«ng qua thuª bao SLT

·         Nh¹c chê khi chuyÓn m¸y néi bé

¨       PGM 171      F2 + 0/1/4/5 + HOLD/SAVE -> Chän nh¹c chê t­¬ng øng

0: Not Assign -> kh«ng cµi ®Æt

1: Int Music   -> nh¹c néi bé mÆc ®Þnh cña hÖ thèng

4: Ext Music  -> nh¹c tõ bªn ngoµi th«ng qua MOH cña MPB

5: VMIB Music          -> nh¹c ®­îc ghi trong bé nhí cña AAIB/VMIB2

8: SLT MOH  -> nh¹c tõ bªn ngoµi th«ng qua thuª bao SLT

·         G¸n thuª bao SLT kÕt nèi víi nh¹c chê (max 5 thuª bao)

¨       PGM 171      F4 + (F1~F5) + Sè thuª bao + HOLD/SAVE